Balıkesir, Ayvalıkta Ayvalık Baptist Topluluğuyuz.

Pazar Günleri . . . . : 11:00 - 13:00

Çarşamba Günleri . : 19:00 - 21:00

Tüm halkımız için açık olup İletişim menüsünden iletişim bilgilerini alabilirsiniz.

Tanrımıza dua etmekte ve Kutsal Kitabı çalışmaları yaparak ruhta gelişmeye çalışmaktayız.

Portalımıza hoş geldiniz diyoruz. Sırasıyla aşağıda yazılı makaleleri ve Kutsal Kitabımızı okumanızı öneririz.

Sonsuz yaşama sahip olmak - Müjde - Kutsal Kitap ve Sıkça sorulan sorular.
Şayet bir sorunuz olursa Müjde makalesinin en altındaki form dan bizimle yazışabilirsiniz.

 
.


 

İnanç Bildirgemiz

 ”Söz, insan olup aramızda yaşadı.”  Yuhanna 1:14

 
 • Tüm Kutsal Kitap’ın, Eski ve Yeni Ahit’in 66 kitabının, hatasız ve eksiksiz olduğuna inanıyoruz. Kutsal Kitap’ın yazarının (insanı yazması için harekete geçirme aracılığıyla) Tanrı olmasından dolayı bütün bölümlerdeki bütün kelimeler Tanrı esinidir ve Hristiyan’ın imanı ve davranışları için tek otoritedir.  Tanrı kendi Sözünü bütün nesiller boyunca koruyacağına dair vaat etmiştir. (Süleyman’ın Özdeyişleri 30:5,6; Yuhanna 17:17; 2 Petrus 1:19-21; Elçilerin İşleri 3:21; İbraniler 1:1-3; 2 Samuel 23:2; 1 Korintliler 2:13,14; 2 Timoteos 3:15-16; Matta 5:18; 2 Petrus 3:15-16; Elçilerin İşleri 17:11; 1 Yuhanna 4:1)

 

 • Kadir, sonsuz, yaratılmamış, mükemmel Ruh, tek ve sadece tek, yaşayan ve gerçek olan Tanrı’ya inanıyoruz. Tanrı kişisel bir varlıktır, evreni yaratan ve yönetendir. Tanrısal bütünlükte üç ayrı kişisel benlik olarak görülmektedir: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, bu kişilikleri özde, güçte ve yücelikte bir olan fakat farklı görevleri olan kişisel benliklerdir.  (Yasanın Tekrarı 6:4,5; Yeremya 10:10; Yuhanna 4:24; Yakup 1:17; İbraniler 3:4; Mezmur 139:1-16; Matta 28:19; Matta 3:16; Mezmur 2:2; Yeşaya 63:10; Yuhanna 10:30; Filipililer 2:5,6; 1 Korintliler 8:6; Yuhanna 3:16; Yuhanna 15:26)

 

 • Günahkar insanın tek kurtarıcısı, özünde Tanrı olan, sonsuz ve Tanrı’nın biricik oğlu olan İsa Mesih’e inanıyoruz. Kutsal Ruh tarafından bakireden, günahsız olarak insan bedeninde doğdu. Mükemmel bir kutsal yaşam sürdü, kefaret etmek için kutsal kanını haçta akıttı, mezardan bedende dirildi, hükmetmek için göğe yükseldi, ve Baş Kâhin’imiz ve Savuncu’muz olarak Cennette sonsuza dek yaşıyor. (Matta 16:16; Yuhanna 1:1-2; Koloseliler 2:9; İbraniler 1:3; Matta 1:18-20; Matta 26:28; 1Petrus 1:18-19; 1 Yuhanna 1:7; İbraniler 4:15; 7:26; Luka 24:20, 51; Elçilerin İşleri 1:9; Markos 16:19; Romalılar 8:34; İbraniler 4:14; 6:20; 7:25; 1 Yuhanna 2:1)

 

 • Görevi insanlara günahını göstermek, doğruluğu ve adaleti göstermek, mühürü ve günahkarı yenilemek, içimizde bulunmak, vaftiz etmek, güçlendirmek, teselli etmek ve İsa Mesih’e kurtarıcıları olarak iman edenleri kutsamak olan Kutsal Ruh’a inanıyoruz. Aynı zamanda Kutsal Ruh’un Tanrı’nın sözünü imanlıların anlaması için açıkladığına inanıyoruz. Kutsal Ruh’un yerel kilisede Tanrı’nın amacının gerçekleşmesi için imanlılara Ruhsal armağanlar verdiğine inanıyoruz. Ruhsal armağanlar konusunda, bazı gruplar inandığı gibi, dillerle konuşmanın yeniden doğuş ya da kutsallaşmak için bir işaret olduğuna inanmıyoruz. Mucizevi işaretlerin kurtuluştan sonraki Kutsal Ruh’un ikinci vaftizi olduğuna inanmıyoruz. (Yuhanna14:16,17,26; Yuhanna 15:26; Yuhanna 16:8-11; Elçilerin İşleri 5:3,4; Elçilerin İşleri 5:30-32; Romalılar 8:14,16,27; 1 Korintliler 12:13; Efesliler 4:30; Efesliler 5:17,18; 2 Petrus 1:20, 21)

 

 • Kutsal Kitap’ın Yaratılış bölümünde geçen Yaratılış açıklamasına inanıyoruz ve bunu mecazi değil gerçek olarak kabul ediyoruz. Yaratılışın altı gününü güneş sistemi içinde ve günü yirmi dört saat olarak aldığına inanıyoruz. Bütün hayvan ve bitkiler direkt olarak yaratıldığına ve Tanrı’nın her biri kendi türünü devam ettirsin diye yasa koyduğuna inanıyoruz. İnsanın direkt olarak Tanrı tarafından Tanrı’nın suretinde yaratıldığına ve kendinden aşağıda hiç bir canlıdan evrimleşmediğine inanıyoruz. (Yaratılış 1:26-28; Yaratılış 2:7,18-24; Matta 19:4; I. Selanikliler 5:23)

 

 • İlk insan olan Adem, günahsız olarak yaratılmasına rağmen bir günah düşüşü sonrası bütün insanlığın, durumu, tabiatı, seçimleri, ve davranışları günahlı olduğuna ve adil olarak mahkumiyet altında olduğuna inanıyoruz. Kurtuluş ücret karşılığı olmadan ve özellikle İsa Mesih’in ölümü, gömülmesi ve ölümden dirilişi aracılığıyla dünyaya sağlanmıştır. Kurtuluş, iyi işler aracılığıyla değil fakat lütuf aracılığıyla tövbe eden imandan kaynaklı olarak gelir. Mesih’e iman eden herkes aklanmış, günahları bağışlanmıştır ve iman eden herkese Mesih’in kusursuz doğruluğu verilmiştir. Kurtulmuş insanlar yeniden doğmuşlardır; lütufta büyüyüp, sona kadar dayanıyorlardır ve Tanrı’mızın huzurunda sonsuza kadar sevineceklerdir. (Yaratılış 3:1-24; 5:3; Efesliler 2:3; Romalılar 3:23; Romalılar 5:12; Romalılar 1:18; Romalılar 3:19; Romalılar 3:24; Romalılar 6:23; 1 Korintliler 15:1-4; Yuhanna 3:16-18; Yuhanna 6:28,29; Elçiler İşleri 16:30,31; Efesliler 2:8,9; 1 Yuhanna 5:13; Galatalılar 3:26; Yuhanna 5:24; Efesliler 1:3; 2 Petrus 1:3; Yuhanna 10:27-30)

 

 • Yerel kilisenin kendi istekleriyle, müjdedeki birlikte ve ortak imanda bir araya gelen vaftiz olmuş imanlılardan oluştuğuna inanıyoruz. Bu imanlılar Mesih’i ve O’nun sözleriyle yönetilir, vaftiz ve Rab'bin Sofrası buyruklarını takip eder; öğrenci yetiştirme fırsatlarını kollarlar ve Müjdeyi dünyanın uçlarına kadar götürmeyi hedefler. Kilisenin görevlilerin unvanları, nitelikleri, ahlaksal şartları ve görevleri Kutsal Kitap'ın Timoteos ve Titus mektuplarında ifade edilir. Ayinler [Vaftiz ve Rab’bin Sofrası] sembolik olarak kutlanır ve kurtuluş planının parçası olan bir ayin olarak değil. İmanlılar vaftiz için uygun adaylardır ve vaftiz yerel kilisenin otoritesi altında suya batırma yöntemi olarak yapılmalıdır (İbraniler 10:25; Elçilerin İşleri 2:41-47; Matta 28:20; 1 Korintliler 1:2; 11:17-22).

 

 • Tanrı'nın her çocuğunun Tanrı'ya itaatkâr ve kötülükten ayrı bir hayat sürmesi buyurulduğuna inanıyoruz. Bu itaatkâr ve günahtan ayrı yaşamının başlangıcının günahtan tövbe olduğuna ve böyle bir yaşamın gücünün Tanrı'nın çocuklarında yaşayan Ruhu tarafından sağlandığına inanıyoruz. (Romalılar 12:1-2; 2 Korintliler 6:14-18; 1 Yuhanna 2:15; Matta 28:18-20; Efesliler 5:18)

 

 • Yerel kilisenin Mesih’in görünen topluluğu olup Tanrı ile O’nun sözü tarafından yönetildiğine ve bağlamsal olarak herhangi bir dini himaye müdahalesinden bağımsız olması gerektiğine inanıyoruz. Yeni Antlaşma’ya bağlı olarak kilisenin kendi inancını ifade etmesine hakkı ve otoritesi olduğuna inanıyoruz. Her topluluk kendi özerk yönetimine, Kutsal Yazılar’a bağlı kalarak kilisenin başı olan Rab İsa Mesih’in isteğini yerine getirmede en büyük otorite olduğuna itaat etmeyi kabul eder. (Matta 18:15-18; 1 Korintliler 5:4-5,13; 1 Timoteos 3:15; Yahuda 1:3; Vahiy 2-3; Elçilerin İşleri 6:3-5)

 

 • İnananların ruhlarının ölümde bedenden ayrı ve Rab'bin yanında olup Tanrı'nın huzurunda sonsuza dek yüceltilmek için, dirilişte ruh, can ve beden tekrar bir araya geleceklere inanıyoruz (Luka 23:43; 2 Korintliler 5:8; Filipililer 1:23, 3:21; 1 Selanikliler 4:16-17). Ölen, inanmayanların ruhlarının diriliş güne kadar bilinçli bir sefalet içinde kalacağına ve bunların ruhu ve bedeni dirilişte tekrar bir araya geldiğinde, Büyük Beyaz Taht'ın önünde yargılanacağına sonsuz bir cezaya çarptırılacağına ve Ateş Gölü'ne atılacağına inanıyoruz (Matta 25:41-46; Markos 9:43-48; Luka 16:19-26; 2 Selanikliler 1:7-9; Vahiy 20:11-15).

 

 • İsa Mesih'in kişisel ve her an olabilecek tekrar dönüşüne inanıyoruz (Elçilerin İşleri 1:11; 1 Selanikliler 4:16, 17; Matta 24:42-51; 25:1-13).