Balıkesir Ayvalıkta Ayvalık Babtist Topluluğuyuz.

Pazar Günleri . . . . : 11:00 - 13:00

Çarşamba Günleri . : 19:00 - 21:00

Tüm halkımız için açık olup İletişim menüsünden iletişim bilgilerini alabilirsiniz.

Tanrımıza dua etmekte ve Kutsal Kitabı çalışmaları yaparak ruhta gelişmeye çalışmaktayız.

Portalımıza hoş geldiniz diyoruz. Sırasıyla aşağıda yazılı makaleleri ve Kutsal Kitabımızı okumanızı öneririz.

Sonsuz yaşama sahip olmak - Müjde - Kutsal Kitap ve Sıkça sorulan sorular.
Şayet bir sorunuz olursa Müjde makalesinin en altındaki form dan bizimle yazışabilirsiniz.

 
.


 

İnanç Bildirgesi 

 ”Söz, insan olup aramızda yaşadı.”  Yuhanna 1:14


Kutsal Kitap

Eski ve Yeni Antlaşmaların (Tevrat, Zebur, Peybamberler ve İncil) ilk kilise tarafından onaylanan altmışaltı kısmının tümünün Tanrı tarafından esinlendiğine, yetkin, değişmemiş ve yanlışsız olduğuna, iman ve yaşam konularında en üst ve en büyük yetki olduğuna inanıyoruz.  (1. Selanikliler 2:132. Timoteos 3:16-172. Petrus 1:19-21).

Tanrı

Tek bir Tanrı vardır. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere üç kimlikte var olan tek bir Tanrı’ya inanıyoruz. (Yeşaya 43:10-11Matta 28:19Luka 3:222. Korintliler 13:141. Timoteos 2:5).

Baba

Tüm gökyüzünün ve yeryüzünün yaratıcısı olan, kutsallıkta, sevgide, yargıda yetkin olan, Oğul ve Kutsal Ruh’la bir olan ve gücü herşeye yeten Baba Tanrı’ya inanıyoruz. O’nun değişmez ismi “Yahweh” (Jehova) olduğunu da inanıyoruz (Yaratılış 1:1Yeşaya 5:16Yeşaya 6:3Matta 11:25Yuhanna 6:578:4214:16-1716:281. Yuhanna 4:16).

İsa Mesih

İsa Mesih Tanrı’nın ezeli-ebedi Sözü (Kelâm)’dür. Bu Söz, beden alıp dünyamıza bir insan olarak gelmiştir. İsa Mesih’in Tanrı Oğlu olduğuna, bakire Meryem’den doğduğuna, gerçek Tanrı ve gerçek insan olduğuna inanıyoruz. (Yuhanna 1:21:14Luka 1:35) Bu doğrultuda Tanrı’nın Oğlu ünvânı verilen İsa Mesih, insanların günahlarını bağışlatıcı kurban olarak çarmıhta ölmüş, üçüncü gün ölümü ve Şeytan’ı yenerek dirilmiştir. Bu kurban, insanı günahın gücünden ve suçundan arındıracak güçtedir. Ahiretteki ebedi azaptan kurtarabilecek tek yoldur.  Bütün insanları sonsuza dek kurtarmak için tümüyle gerekli ve yeterli olduğuna inanıyoruz. (Yuhanna 1:11:12-14Rom 5:18; İbraniler 5:9-10) Rab İsa Mesih’in Kutsal Yazılar uyarınca tüm insanlığın günahları uğruna temsilen ve vekaleten bir kurban olarak çarmıhta öldüğüne inanıyoruz. O’nun gerçek ve bedensel bir şekilde ölümden dirildiğine, böylece bizi günahlarımızdan akladığına inanıyoruz. Tek kurtuluş yolu, günahlardan tövbe ederek İsa Mesih’e ve O’nun gerçekleştirdiği kurtuluşa iman etmek olduğuna inanıyoruz. (1. Korintliler 15:3-41. Petrus 2:24, Efesliler 1:7Rom 4:25Elç. 4:12). Rab İsa Mesih’in gökyüzüne yükseldiğine, bütün güç ve yetkinin üzerinde yücelmiş olduğuna, Tanrı’nın sağ yanında Yüce Kahinimiz ve Aracımız olarak görev yaptığına inanıyoruz. (Elç. 1:9-10Efesliler 1:20-21, İbraniler 4:14, 7:25; 1. Yuhanna 2:1).

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh’un sonsuza dek kilise ile birlikte olduğuna, kiliseyi bütün gerçekte eğittiğine ve yönlendirdiğine inanıyoruz. Kutsal Ruh kilisenin ortak yararı için çeşitli armağanlar verir imanlıları kiliseye ve yeryüzüne hizmet etmek amacıyla donatarak yönlendirir. (Rom 12:6-81. Korintliler 12:4-11Efesliler 4:11-12).

İnsanın Günahlı Durumu

İnsanların, Tanrı’nın benzeyişinde yaratıldığına, ancak günah işlediğine, böylece bedensel ve ruhsal bir ölümle Tanrı’dan koparak uzaklaştığına inanıyoruz.  Bütün insanların bu yüzden günahlı bir doğa ile dünyaya geldiklerine, düşünce, söz ve eylemlerinde günahlı olduklarına inanıyoruz (Yaratılış 1:26-27Rom. 3:23Rom. 5:14).

Kurtuluş

İnsanın sonsuz kurtuluşu, yalnızca Tanrı’nın İsa Mesih’te sunduğu kurtuluş armağanına iman etmekle gerçekleşir. Buna göre, günahlarından içten bir pişmanlıkla tövbe eden, müjdeye inanarak Rab İsa Mesih’i iman yoluyla kabul eden her insan, Kutsal Ruh’tan doğar ve Tanrı’nın çocuğu olur. (Yuhanna 3:3-5Tit 3:5, Elç. 2:38Rom 8:16). Gerçek Mesih imanlıların kurtuluşu asla kaybolmaz (Yuhanna 5:246:37-3910:27-29Rom 8:28-39Efesliler 4:30).

Mesih’in İkinci Gelişi

Rab İsa Mesih’in kişisel ve bedensel bir şekilde kendi kutsallarını almak için gökyüzünden yakında geleceğine inanıyoruz (Mat 24:30-311. Selanikliler 4:13-18). Topluluğunu kendi yanına alıp götürmek, gözle görülür bir biçimde öz insansal bedeniyle yeryüzüne kudret ve görkemle dünyayı yargılamak ve egemenliğini kurmak için tekrar gelecektir (Yuhanna 14:2-3Elç. 1:11Mat 25:31).

Yargı ve Sonsuzluk

Bütün insanların ölümden dirileceğine, İsa Mesih’e iman ederek kurtulmuş olanların sonsuz yaşama kavuşacağına, iman etmeyenlerin ise sonsuz yargıya mahkum olacağına inanıyoruz  (Yuhanna 5:28-29Mat 25:46Vahiy 20:11-15).

Kilise

Mesih’in bedeni olan tek ve evrensel bir kilise’ye inanıyoruz. Kilise bir bina değildir; İsa Mesih’e iman eden insanların topluluğudur. Kilisenin başı İsa Mesih’tir; kilise O’na bağımlıdır ve O’nun sözünü dinler. (1. Korintliler 1:2Efesliler 1:22-232:19-224:4-65:22-321. Petrus 2:5-10).

 


.